Bindend advies

English follows Dutch

Dit jaar zal er voor alle dansstijlen een bindend advies gelden, met uitzondering van de beginnersgroepen en Stijldansen D, C en B.  Je kunt alleen geplaatst worden in een groep gelijk aan of lager dan het advies van de docent. Andere inschrijvingen zijn niet geldig. Uiteraard kun je altijd geplaatst worden in een beginnersgroep, voor deze groepen is er dus geen bindend advies. Het bindend advies zal tijdens de proeflessen gegeven worden, dus zorg dat je bij minimaal één proefles aanwezig bent van de les die je graag wilt volgen! Als je in stijldansen A/Topklasse de ballroom én latin lessen wil volgen, moet je naar beide proeflessen zijn geweest om voor beide stijlen een bindend advies te krijgen.

Als je afgelopen jaar in een groep hebt gedanst waar bindend advies voor nodig was dan moet je dit jaar opnieuw bindend advies krijgen. Daarnaast hebben docenten het zeggenschap en dus het laatste woord over het bindend advies, niet het bestuur.

De bindend adviezen zijn in het leven geroepen om het niveauverschil binnen een groep zo klein mogelijk te houden. Zo blijven de lessen voor iedereen leuk. Het kan voorkomen dat jij een eerder seizoen, een hoger advies ontvangen hebt. Hiervoor gelden de volgende regels:

  1. Een danser die eerder in het (half)gevorderd niveau van een stijl heeft gedanst, kan niet terugvallen naar de beginners groep, tenzij je zelf aangeeft dat je dit wilt. Wel kan het voorkomen dat iemand vanuit de gevorderd groep weer in de halfgevorderd groep terechtkomt. 
  2. Het laagste advies van de hoogste docent telt: stel je ontvangt een halfgevorderd advies van de docent van de gevorderd groep, maar de halfgevorderd docent geeft jou een gevorderd advies, dan geldt het advies van de docent van de gevorderd groep, en wordt je dus geplaatst in halfgevorderd. Krijg je van de gevorderd docent een halfgevorderd advies en van de halfgevorderd docent een beginners advies, en heb jij niet eerder in halfgevorderd of gevorderd van die stijl gedanst? Dan wordt je geplaatst in de beginnersgroep. 
  3. Docenten binnen een stijl worden aangemoedigd meer met elkaar te overleggen.

Tijdens de proeflessen zal er meer uitleg gegeven worden over hoe het bindend advies in zijn werk gaat. Op deze pagina kun je uiterlijk binnen een aantal dagen na je proefles je bindend advies vinden. Je kan je echter al wel inschrijven voor de dansles ook al heb je je bindend advies nog niet. De secretaris checkt namelijk na de inschrijfingsdeadline of je het juiste bindend advies hebt gekregen en eventueel geplaatst kan worden in de groep.

Heb je vragen over bindend advies? Stuur dan een mailtje naar comm.dans@sdvndancefever.nl. Wil je je aanmelden voor één of meerdere proeflessen? Ga dan snel naar deze pagina!


This year, there will be a binding advice for all groups except the beginners groups and Ballroom D, C and B. You can only be placed in a group that is equal or lower than this advice. Other registrations are not valid. You can of course always be placed in a beginnersgroup, so there is no binding advice for these groups. The binding advice will be given during the trial lessons, so make sure that you are present during at least one of the two weeks for the groups you want to join. If you want to join Ballroom A/Topklasse, you have to be present during both trial lessons since there is one Latin and one Standard lesson for which you get separate advice.

If you already participated in a group last year for which you needed binding advice, you need to get binding advice again this year. Additionally, the teachers have control over the binding advices, not the board.

The binding advice was created to keep the difference in level within a group as small as possible. This way the lessons remain fun for everyone. It is possible that you received higher advice an earlier season. The following rules apply:

  1. A dancer who has previously danced at the (semi) advanced level of a style cannot fall back to the beginners group, unless you indicate that you want this. It is possible that someone from the advanced group ends up back in the intermediate group.
  2. The lowest advice from the highest teacher counts: suppose you receive intermediate advice from the teacher of the advanced group, but the intermediate teacher gives you advanced advice, then the advice of the teacher of the advanced group applies, and you will therefore be placed in intermediate. Do you receive intermediate advice from the advanced teacher and beginner advice from the intermediate teacher, and have you not previously danced in intermediate or advanced that style? Then you will be placed in the beginners group.
  3. Teachers within a style are encouraged to consult each other more.

During the trial lessons, there will be more explanation about how the binding advice works. On this page you can find your binding advice a few days after your lesson at the latest. However, you can already register for a course, even if you don’t have your binding advice yet. The secretary checks after the registration deadline if you have the correct binding advice and you can be placed in a different group if you don’t.

Do you have questions about the binding advice? Please send an email to comm.dans@sdvndancefever.nl. Would you like to register for one or multiple trial lessons? Go to this page!


Laatste aanpassing / Last edit: 18-9-2023 15:14

Nieuwste komen bovenaan, ❗❗ = nieuw / Newest will be added at the top, ❗❗ = new


Nr.Advies/Advice
21Spitzen / Pointe Shoes
28Spitzen / Pointe Shoes
Nr.Advies/Advice
1Niet aanwezig / Not present
2Halfgevorderd / Semi advanced
3Niet aanwezig / Not present
4Niet aanwezig / Not present
5Niet aanwezig / Not present
6Niet aanwezig / Not present
7Niet aanwezig / Not present
8Niet aanwezig / Not present
9Niet aanwezig / Not present
10Niet aanwezig / Not present
11Niet aanwezig / Not present
12Niet aanwezig / Not present
13Niet aanwezig / Not present
14Niet aanwezig / Not present
15Halfgevorderd / Semi advanced
16Niet aanwezig / Not present
17Niet aanwezig / Not present
18Niet aanwezig / Not present
19Niet aanwezig / Not present
20Gevorderd / Advanced
21Gevorderd / Advanced
22Gevorderd / Advanced
23Halfgevorderd / Semi advanced
24Gevorderd / Advanced
25Gevorderd / Advanced
26Gevorderd / Advanced
27Gevorderd / Advanced
28Gevorderd / Advanced
Nr.Advies/Advice
1Halfgevorderd / Semi advanced
2Halfgevorderd / Semi advanced
3Beginners
4Niet aanwezig / Not present
5Beginners
6Halfgevorderd / Semi advanced
7Halfgevorderd / Semi advanced
8Halfgevorderd / Semi advanced
9Halfgevorderd / Semi advanced
10Halfgevorderd / Semi advanced
11Niet aanwezig / Not present
12Gevorderd / Advanced
13Halfgevorderd / Semi advanced
14Halfgevorderd / Semi advanced
15Halfgevorderd / Semi advanced
16Halfgevorderd / Semi advanced
17Gevorderd / Advanced
18Halfgevorderd / Semi advanced
19Halfgevorderd / Semi advanced
Nr.Advies/Advice
2Niet aanwezig / Not present
11Gevorderd / Advanced
13Halfgevorderd / Semi advanced
19Gevorderd / Advanced
26Gevorderd / Advanced
29Gevorderd / Advanced
31Halfgevorderd / Semi advanced
34Gevorderd / Advanced
38Gevorderd / Advanced
39Gevorderd / Advanced
40Gevorderd / Advanced
42Halfgevorderd / Semi advanced
43Gevorderd / Advanced
44Gevorderd / Advanced
46Halfgevorderd / Semi advanced
47Gevorderd / Advanced
48Gevorderd / Advanced
49Halfgevorderd / Semi advanced
50Halfgevorderd / Semi advanced
51Gevorderd / Advanced
52Gevorderd / Advanced
53Gevorderd / Advanced
72Gevorderd / Advanced
16Gevorderd / Advanced
17Halfgevorderd / Semi advanced
Nr.Advies/Advice
1Halfgevorderd / Semi advanced
4Beginners
10Beginners
11Gevorderd / Advanced
12Beginners
13Halfgevorderd / Semi advanced
14Gevorderd / Advanced
15Beginners
16Gevorderd / Advanced
17Halfgevorderd / Semi advanced
18Beginners
19Gevorderd / Advanced
20Halfgevorderd / Semi advanced
21Beginners
22Halfgevorderd / Semi advanced
23Gevorderd / Advanced
24Beginners
25Halfgevorderd / Semi advanced
26Gevorderd / Advanced
27Halfgevorderd / Semi advanced
28Beginners
29Gevorderd / Advanced
30Beginners
31Halfgevorderd / Semi advanced
32Halfgevorderd / Semi advanced
33Beginners
34Gevorderd / Advanced
35Halfgevorderd / Semi advanced
36Halfgevorderd / Semi advanced
37Beginners
41Halfgevorderd / Semi advanced
69Halfgevorderd / Semi advanced
Nr.Advies/Advice
1Halfgevorderd / Semi advanced
2Halfgevorderd / Semi advanced
3Halfgevorderd / Semi advanced
4Halfgevorderd / Semi advanced
5Halfgevorderd / Semi advanced
6Halfgevorderd / Semi advanced
7Halfgevorderd / Semi advanced
8Halfgevorderd / Semi advanced
9Halfgevorderd / Semi advanced
10Halfgevorderd / Semi advanced
68Halfgevorderd / Semi advanced
Nr.Advies/Advice
1Gevorderd / Advanced
2Gevorderd / Advanced
3Gevorderd / Advanced
4Gevorderd / Advanced
5Gevorderd / Advanced
6Niet aanwezig / Not present
7Gevorderd / Advanced
8Niet aanwezig / Not present
9Halfgevorderd / Semi advanced
10Halfgevorderd / Semi advanced
11Niet aanwezig / Not present
12Halfgevorderd / Semi advanced
13Niet aanwezig / Not present
14Halfgevorderd / Semi advanced
15Gevorderd / Advanced
16Gevorderd / Advanced
17Halfgevorderd / Semi advanced
18Gevorderd / Advanced
19Halfgevorderd / Semi advanced
20Halfgevorderd / Semi advanced
21Halfgevorderd / Semi advanced
22Gevorderd / Advanced
23Halfgevorderd / Semi advanced
24Halfgevorderd / Semi advanced
25Gevorderd / Advanced
26Gevorderd / Advanced
27Gevorderd / Advanced
28Gevorderd / Advanced
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39Halfgevorderd / Semi advanced
40Gevorderd / Advanced
Nr.Advies/Advice
1Gevorderd / Advanced
2Gevorderd / Advanced
3Gevorderd / Advanced
4Gevorderd / Advanced
5Niet aanwezig / Not present
6Niet aanwezig / Not present
7Gevorderd / Advanced
8Niet aanwezig / Not present
9Gevorderd / Advanced
10Niet aanwezig / Not present
11Gevorderd / Advanced
12Halfgevorderd / Semi advanced
13Niet aanwezig / Not present
14Niet aanwezig / Not present
15Halfgevorderd / Semi advanced
16Niet aanwezig / Not present
17Halfgevorderd / Semi advanced
18Gevorderd / Advanced
19Niet aanwezig / Not present
20Gevorderd / Advanced
21Niet aanwezig / Not present
22Niet aanwezig / Not present
23Niet aanwezig / Not present
24Niet aanwezig / Not present
25Niet aanwezig / Not present
26Gevorderd / Advanced
27Halfgevorderd / Semi advanced
28Niet aanwezig / Not present
29Niet aanwezig / Not present
30Halfgevorderd / Semi advanced
31Halfgevorderd / Semi advanced
32Halfgevorderd / Semi advanced
33Niet aanwezig / Not present
34Niet aanwezig / Not present
35Halfgevorderd / Semi advanced
36
37
38
39
40Gevorderd / Advanced
Nr.Advies/Advice
1Semi advanced / Halfgevorderd
2Gevorderd / Advanced
3Semi advanced / Halfgevorderd
4Gevorderd / Advanced
5Beginners
6Beginners
7Beginners
8Beginners
9Semi advanced / Halfgevorderd
10Semi advanced / Halfgevorderd
11Beginners
12Semi advanced / Halfgevorderd
13Semi advanced / Halfgevorderd
14Semi advanced / Halfgevorderd
Nr.Advies/Advice
1Niet aanwezig / Not present
2Spitzen / Pointe Shoes
3Niet aanwezig / Not present
4Niet aanwezig / Not present
5Niet aanwezig / Not present
6Niet aanwezig / Not present
7Niet aanwezig / Not present
8Spitzen / Pointe Shoes
9Niet aanwezig / Not present
10Niet aanwezig / Not present
11Niet aanwezig / Not present
12Niet aanwezig / Not present
13Niet aanwezig / Not present
14Niet aanwezig / Not present
15Niet aanwezig / Not present
16Niet aanwezig / Not present
17Niet aanwezig / Not present
18Spitzen / Pointe Shoes
19Niet aanwezig / Not present
20Spitzen / Pointe Shoes
21Spitzen / Pointe Shoes
22Spitzen / Pointe Shoes
23Spitzen / Pointe Shoes
24Spitzen / Pointe Shoes
25Niet aanwezig / Not present
Nr.Advies/Advice
1Niet aanwezig / Not present
2Gevorderd / Advanced
3Gevorderd / Advanced
4Niet aanwezig / Not present
5Niet aanwezig / Not present
6Niet aanwezig / Not present
7Gevorderd / Advanced
8Gevorderd / Advanced
9Niet aanwezig / Not present
10Niet aanwezig / Not present
11Niet aanwezig / Not present
12Niet aanwezig / Not present
13Niet aanwezig / Not present
14Niet aanwezig / Not present
15Gevorderd / Advanced
16Gevorderd / Advanced
17Gevorderd / Advanced
18Gevorderd / Advanced
19Gevorderd / Advanced
20Gevorderd / Advanced
21Gevorderd / Advanced
22Gevorderd / Advanced
23Gevorderd / Advanced
24Gevorderd / Advanced
25Gevorderd / Advanced
Nr.Advies/Advice
1Beginners
2Gevorderd / Advanced
3Gevorderd / Advanced
4Beginners
5Halfgevorderd / Semi advanced
6Beginners
7Gevorderd / Advanced
8Gevorderd / Advanced
9Halfgevorderd / Semi advanced
10Beginners
11Halfgevorderd / Semi advanced
12Halfgevorderd / Semi advanced
13Halfgevorderd / Semi advanced
14Halfgevorderd / Semi advanced
15Gevorderd / Advanced
16Gevorderd / Advanced
Nr.Advies/Advice
16Gevorderd / Advanced
17Halfgevorderd / Semi advanced
19Halfgevorderd / Semi advanced
25Halfgevorderd / Semi advanced
26Niet aanwezig / Not present
29Halfgevorderd / Semi advanced
33Gevorderd / Advanced
43Halfgevorderd / Semi advanced
45Halfgevorderd / Semi advanced
55Gevorderd / Advanced
57Gevorderd / Advanced
60Gevorderd / Advanced
61Gevorderd / Advanced
62Gevorderd / Advanced
63Halfgevorderd / Semi advanced
64Halfgevorderd / Semi advanced
65Gevorderd / Advanced
66Gevorderd / Advanced
67Gevorderd / Advanced
68Gevorderd / Advanced
69Gevorderd / Advanced
70Halfgevorderd / Semi advanced
71Gevorderd / Advanced
72Halfgevorderd / Semi advanced
73Gevorderd / Advanced
74Gevorderd / Advanced
75Gevorderd / Advanced
76Gevorderd / Advanced
77Gevorderd / Advanced
78Gevorderd / Advanced
79Halfgevorderd / Semi advanced
80Gevorderd / Advanced
81Gevorderd / Advanced
82Gevorderd / Advanced
83Halfgevorderd / Semi advanced
84Gevorderd / Advanced
34Gevorderd / Advanced
100Gevorderd / Advanced
Nr.Advies/Advice
5Beginners
10Halfgevorderd / Semi advanced
11Beginners
15Halfgevorderd / Semi advanced
16Gevorderd / Advanced
17Beginners
18Beginners
19Halfgevorderd / Semi advanced
20Halfgevorderd / Semi advanced
21Beginners
22Halfgevorderd / Semi advanced
23Gevorderd / Advanced
24Beginners
25Halfgevorderd / Semi advanced
26Halfgevorderd / Semi advanced
27Beginners
28Beginners
29Halfgevorderd / Semi advanced
30Beginners
31Beginners
32Halfgevorderd / Semi advanced
33Gevorderd / Advanced
34Gevorderd / Advanced
35Beginners
36Beginners
37Halfgevorderd / Semi advanced
38Halfgevorderd / Semi advanced
39Halfgevorderd / Semi advanced
40Beginners
41Beginners
42Halfgevorderd / Semi advanced
43Halfgevorderd / Semi advanced
44Halfgevorderd / Semi advanced
45Halfgevorderd / Semi advanced
46Beginners
47Halfgevorderd / Semi advanced
48Halfgevorderd / Semi advanced
49Beginners
50Beginners
51Beginners
52Beginners
53Halfgevorderd / Semi advanced
54Beginners
55Gevorderd / Advanced
56Halfgevorderd / Semi advanced
57Gevorderd / Advanced
58Niet aanwezig / Not present
59Beginners
Nr.Advies/Advice
3Halfgevorderd / Semi advanced
4Halfgevorderd / Semi advanced
5Beginners
6Halfgevorderd / Semi advanced
7Halfgevorderd / Semi advanced
8Halfgevorderd / Semi advanced
9Beginners
10Halfgevorderd / Semi advanced
11Halfgevorderd / Semi advanced
12Beginners
13Beginners
14Beginners
Nr.Advies / Advice
1Gevorderd / Advanced
2Halfgevorderd / Semi advanced
3Halfgevorderd / Semi advanced
4Gevorderd / Advanced
5Gevorderd / Advanced
6Gevorderd / Advanced
7Halfgevorderd / Semi advanced
8Gevorderd / Advanced
9Halfgevorderd / Semi advanced
10Gevorderd / Advanced
11Beginners
12Halfgevorderd / Semi advanced
13Halfgevorderd / Semi advanced
14Gevorderd / Advanced
15Gevorderd / Advanced
16Gevorderd / Advanced
17Gevorderd / Advanced
18Halfgevorderd / Semi advanced
19Gevorderd / Advanced
20Gevorderd / Advanced
21Gevorderd / Advanced
22Gevorderd / Advanced
23Niet aanwezig / Not present
24Gevorderd / Advanced
25Gevorderd / Advanced
26Niet aanwezig / Not present
27Niet aanwezig / Not present
28Gevorderd / Advanced
29Gevorderd / Advanced
30Niet aanwezig / Not present
31Niet aanwezig / Not present
32Niet aanwezig / Not present
33Gevorderd / Advanced
34Niet aanwezig / Not present
35Niet aanwezig / Not present
36Niet aanwezig / Not present
37Gevorderd / Advanced
38Niet aanwezig / Not present
39Halfgevorderd / Semi advanced
40Gevorderd / Advanced
Nr.Advies / Advice
1Gevorderd / Advanced
2Gevorderd / Advanced
3Gevorderd / Advanced
4Gevorderd / Advanced
5Gevorderd / Advanced
6Gevorderd / Advanced
7Halfgevorderd / Semi advanced
8Gevorderd / Advanced
9Halfgevorderd / Semi advanced
10Gevorderd / Advanced
11Halfgevorderd / Semi advanced
12Halfgevorderd / Semi advanced
13Halfgevorderd / Semi advanced
14Halfgevorderd / Semi advanced
15Halfgevorderd / Semi advanced
16Halfgevorderd / Semi advanced
17Halfgevorderd / Semi advanced
18Halfgevorderd / Semi advanced
19Gevorderd / Advanced
20Gevorderd / Advanced
21Gevorderd / Advanced
22Gevorderd / Advanced
23Gevorderd / Advanced
24Gevorderd / Advanced
25Gevorderd / Advanced
26Halfgevorderd / Semi advanced
27Halfgevorderd / Semi advanced
28Gevorderd / Advanced
29Gevorderd / Advanced
30Halfgevorderd / Semi advanced
31Gevorderd / Advanced
32Gevorderd / Advanced
33Gevorderd / Advanced
34Niet aanwezig / Not present
35Gevorderd / Advanced
36Niet aanwezig / Not present
37Gevorderd / Advanced
38Niet aanwezig / Not present
39Halfgevorderd / Semi advanced
40Gevorderd / Advanced
Nr.Advies / Advice
1Halfgevorderd / Semi advanced
2Halfgevorderd / Semi advanced
3Halfgevorderd / Semi advanced
4Beginners
5Beginners
6Beginners
7Beginners
8Beginners
9Halfgevorderd / Semi advanced
10Beginners
11Beginners
12Halfgevorderd / Semi advanced
13Halfgevorderd / Semi advanced
14Beginners
15Beginners
16Halfgevorderd / Semi advanced
17Halfgevorderd / Semi advanced
18Halfgevorderd / Semi advanced
19Halfgevorderd / Semi advanced
20Beginners
21Beginners
22Halfgevorderd / Semi advanced
23Halfgevorderd / Semi advanced
24Halfgevorderd / Semi advanced
25Beginners
26Beginners
27Halfgevorderd / Semi advanced
28Beginners
29Halfgevorderd / Semi advanced
30Halfgevorderd / Semi advanced
31Beginners
32Gevorderd / Advanced
33Beginners
34Halfgevorderd / Semi advanced
35Halfgevorderd / Semi advanced
36Halfgevorderd / Semi advanced
37Halfgevorderd / Semi advanced
38Halfgevorderd / Semi advanced
39Halfgevorderd / Semi advanced
40Gevorderd / Advanced
41Beginners
Translate »