Proeflessen februari 2023 / Try out classes February 2023

English follows Dutch

Proeflessen!

De proeflessen komen er weer aan! De gratis proeflessen zullen plaatsvinden van maandag 6 februari tot en met vrijdag 16 februari 2023. 

De tijden en locaties van de lessen vind je hier! Let op: voor Stijldansen D, Modern Jazz Beginners, Modern Jazz Gevorderd, Klassiek Ballet Beginners, Hiphop Beginners en Hiphop Gevorderd kan je je niet aanmelden voor een proefles, maar wel inschrijven na het volgen van een andere proefles binnen dezelfde stijl. Deze lessen zitten ofwel vol, of hebben dusdanig weinig plekken over dat we deze groepen aanvullen op basis van de bindend adviezen van de proeflessen die wel doorgaan en de wachtlijst. Let op: Wees je er daarom van bewust als jij je wel inschrijft voor één van deze groepen, dat de kans groot is dat jij op een wachtlijst wordt geplaatst.
Het Showdance Demoteam en Hiphop Wedstrijdteam zullen geen audities houden in februari. Aansluiten bij een van deze groepen is weer mogelijk bij de proeflessen in september. 

Let op: het is verplicht om je aan te melden voor de proeflessen. Voor alle proeflessen geldt een maximum van 10 dansers per proefles, meld je daarom niet voor meer dan 1 proefles aan per stijl! Vanaf maandag 23 januari kan je je aanmelden via de linkjes op de homepagina! Als je vragen heb, stuur dan een mail naar bestuur@sdvndancefever.nl.

Verder geldt voor alle groepen (met uitzondering van de beginnersgroepen en Stijldansen D, C en B) een bindend advies. Dit betekent dat je alleen geplaatst kunt worden in een groep gelijk aan of lager dan het advies van de docent. Andere inschrijvingen zijn niet geldig. Uiteraard kun je altijd geplaatst worden in een beginnersgroep, voor deze groepen is er dus geen bindend advies. Het bindend advies zal tijdens de proeflessen gegeven worden, dus zorg dat je bij minimaal één proefles aanwezig bent van de les die je graag wilt volgen!

___________________________________________________________________________________

Trial Lessons!

The trial lessons are coming again! The free trial lessons will take place from Monday 6 February to Friday 16 February 2023.

You can find the times and locations of the classes here! Please note: for Ballroom Dancing D, Modern Jazz Beginners and Advanced, Classical Ballet Beginners, Hiphop Beginners and Advanced you cannot sign up for a trial lesson, yet you can enroll for the lessons after you have followed another trial lesson from the same dance style. These lessons are either full, or have so few places left that we supplement these groups on the basis of the binding advice of the trial lessons that do take place. Be aware: if you want to enroll to one of these groups, chances are you will be placed on the waiting list.
The Show Dance Demo Team and Hiphop Competition Team will not hold auditions this Februari. You can join these groups at the trial lessons in September.

Please note: it is mandatory to sign up for the trial lessons. For all trial lessons there is a maximum of 10 dancers per trial lesson, so do not sign up for more than 1 trial lesson per dance style! From Monday 23 January you can register by using the links on the website. If you have any questions, please send an email to bestuur@sdvndancefever.nl.

Furthermore, binding advice applies to all groups (with the exception of the beginner groups and ballroom dancing D, C and B). This means that you can only be placed in a group equal to or lower than the teacher’s advice. Other registrations are not valid. Of course you can always be placed in a beginners group, so there is no binding advice for these groups. The binding advice will be given during the trial lessons, so make sure you attend at least one trial lesson of the class you would like to take!

Translate »