Applesauce

English follows Dutch
Het aanmelden voor proeflessen is verplicht. Hiervoor hebben we zowel je e-mailadres als je voor- en achternaam nodig voor de registratie. We gaan uiteraard zorgvuldig om met deze informatie en we zullen deze na de proeflessen verwijderen.
BELANGRIJK!
 1. Het invullen van dit formulier geeft *GEEN* automatische toelating tot de proeflessen. Je hoort uiterlijk de dag voor een proefles via het door jou hieronder opgegeven e-mail adres of je kan komen. Deelnemers zonder toestemming worden niet toegelaten.
 2. Helaas is het deze periode niet mogelijk om je in te schrijven voor alle groepen. De kans is groot dat je op een wachtlijst terecht komt (met name voor de gevorderde groepen).
 3. Dit is *GEEN* inschrijving voor de cursus, alleen voor een proefles. Inschrijven voor cursussen kan van 6 tm 17 februari via deze webpagina.
 4. Het is mogelijk om je in te schrijven voor een groep voordat je een bindend advies hebt ontvangen. Zie hiervoor de inschrijfpagina uit vorig punt.
 5. Je mag je slechts één keer per niveau per stijl inschrijven voor een proefles. Plekken zijn namelijk beperkt.
 6. Voor halfgevorderd en gevorderd groepen van podium dansen (Hiphop, Showdance, Modern/Jazz, Klassiek Ballet) en A/Topklasse geldt een bindend advies dat je tijdens de proefles moet halen. Geen bindend advies = geen toelating.
 7. Je hebt geen sportkaart nodig voor deelname aan de proeflessen, wel voor normale lessen.

Registration for trial lessons is mandatory. For this we need your e-mail as well as your first and last name for registration. We will of course handle this information with care and we will delete it after the trial lessons.
IMPORTANT!
 1. Submitting this form does *NOT* automatically grant entry to the try-out classes. You will hear if you are admitted to a class the day before that class at the latest via the e-mail address you entered below. If you do not have a confirmation, you will not be allowed to the class.
 2. Unfortunately, not all groups are open for enrolment during these try out classes. The change is significant that you will end up on a waiting list (especially for the advanced groups).
 3. This is *NOT* a registration for the course, only for a try-out class. Registration for courses is possible from February 6th through 17th via this webpage.
 4. It is possible to register for a group before you receive your binding advice. See the registration page from the previous point for more information.
 5. You can only register once per level per style for a trial lesson. Spots are limited.
 6. For semi-advanced and advanced groups of stage dancing (Hiphop, Showdance, Modern/Jazz, Klassiek Ballet) and A/Topclass, there's binding advice which needs to be obtained during the trial lessons. No binding advice = no admission.
 7. You don’t need a sportscard to participate in the trial lessons, but you do need them when joining the regular lessons.

* Stijldansgroepen dansen om de week Ballroom en Latin / Ballroom dancing courses are focussed on Ballroom one week, and Latin the other week
Translate »